Майстри виробничого навчання

Орєшкін Ігор Євгенович

/Files/images/45.JPGПринципи та форми роботи, які обрав Орєшкін Ігор Євгенович дають можливість навчально-виховному процесу ефективно відбувається за умови постійної активної взаємодії з учнями, використання електронних засобів навчального призначення, електронних підручників, навчальних посібників, презентацій, навчальних фільмів тощо. Важливим аспектом в його педагогічно-інноваційній діяльності є робота над створенням програмно-педагогічних засобів навчання, навчальних презентацій професійного спрямування, посібника, практикумів, використання яких дає можливість урізноманітнити форми і методи проведення уроків виробничого навчання, забезпечувати швидкість обробки інформації, моделювати різні технологічні ситуації, оптимально диференціювати навчальну діяльність учнів залежно від рівня їх підготовки та пізнавальних інтересів. А поштовхом до цього стала відсутність навчальної літератури професійного спрямування.

У листопаді 2012 року Ігор Євгенович приймав участь у обласному конкурсі професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору», який проходив в м.Кіровоград, де зайняв почесне третє місце.

Орєшкін Ігор Євгенович використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, впроваджує передовий педагогічний досвід, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці, уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.


Стороженко Аріна Олексіївна/Files/images/IMG_3679.JPG

Стороженко А.О. приймала участь у: XI Всеукраїнському конкурсі «Вчитель - новатор», обласній Інтернет – конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія», конкурсі «Безпека в житті дитини», обласних педагогічних читаннях: «Педагогіка С.Я. Батишева і І.Г. Ткаченка у діалозі з сучасністю». Аріна Олексіївна також активну участь прийняла у підготовці та проведенні обласних методичних заходів: «Шляхи впровадження новітніх технологій, можливостей Інтернету для педпрацівника та учня» та під час «Школи технологічного зростання методиста з проблеми активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів шляхом використання хмарних технологій у навчально – виховному процесі».

Працюючи в училищі зарекомендувала себе, як відповідальний та старанний працівник. Свої знання та вміння передає учням, розвиває в них почуття любові та поваги до обраної професії. Заняття Аріни Олексіївни відрізняються різноманітністю форм і методів, тому уроки виробничого навчання відрізняються високим методичним та організаційним рівнем. Майстер виробничого навчання використовує диференційований та індивідуальний підходи до учнів та надає перевагу інноваційним технологіям, особливою увагою користуються саме Хмарні технології, які вона останнім часом впроваджує.


Кузнецов Володимир Олександрович

Володимир Олександрович добре володіє методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовує їх у роботі з учнями, використовує професійні підходи до організації навчально-виробничого процесу, володіє сучасними виробничими технологіями, впроваджує передовий педагогічний досвід, забезпечує високу якість професійної підготовки учнів; застосовує ефективні методики та форми виробничого навчання, які використовуються в навчальному закладі.

Випускники Володимира Олександровича відзначаються високою професійною майстерністю, технічною грамотністю, технологічною культурою та сумлінним ставленням до праці; в роботі використовує інноваційні технології професійної освіти.

Кузнецов В.О. доброзичливий та тактовний, сприяє розвитку творчих здібностей учнів, працює над позитивною динамікою успішності, прагне зацікавити учнів. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованим про інновації освіти.


Кисляк Вікторія Володимирівна

/Files/images/Копия (2) IMG_3348.JPGКисляк Вікторія Володимирівна добросовісний, дисциплінований працівник. Постійно працює над підвищенням свого фахового та педагогічного рівня, професійної майстерності.

Уроки виробничого навчання проводить на достатньому методичному рівні. Дає учням міцні знання, вміння та навички, вчить їх самостійності та відповідальності при прийнятті рішень, вчить домагатися значних результатів у професійній діяльності.

Вікторія Володимирівна використовує ефективні форми, методи та засоби навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості учнів та сприяє підготовці учнів до самостійного трудового життя, до праці в нових соціально-економічних умовах. Систематично проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями, залучає їх до роботи в гуртках.

Вікторія Володимирівна використовує інтерактивні методи навчання, комп’ютерні та мультимедійні технології, проводить нетрадиційні уроки.

У своїй роботі використовує ситуації зацікавленості та емоційного стимулювання навчання учнів. Свої знання та вміння передає учням, розвиває в них почуття любові та поваги до обраної професії.

Вікторія Володимирівна працелюбна, доброзичлива має гарні організаторські здібності.


Погибіль Валентина Анатоліївна

/Files/images/IMG_3533.JPGПогибіль Валентина Анатоліївна зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має високий рівень професійних знань, компетентність фахівця, постійно працює над собою з метою самовдосконалення. Використовує в навчальному процесі сучасні інноваційні технології навчання, сприяє використанню в процесі навчання нетрадиційних методик викладання з використанням комп’ютерних технологій.

Валентина Анатоліївна має високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, забезпечує достатню результативність і якість своєї роботи. Коло методичних інтересів викладача зосереджено над реалізацією науково-методичної проблеми училища. Ефективновикористовує різноманітних форми та методи організації навчально-виховного процесу, серед яких як традиційні, так і сучасні інноваційні технології. Заняття Валентини Анатоліївни завжди носять розвиваючий характер і відображають міжпредметні зв’язки.

Методи та прийоми інноваційних технологій навчання, які застосовує Валентина Анатоліївна направлені на розвиток учнів, а саме на інтерес до предмету та вміння висловлюватись. З метою навчання учнів сприймати навчальний матеріал так, щоб він міг цю інформацію розуміти, сприймати, порівнювати і на формувати свою думку Валентина Анатоліївна використовує технологію розвитку критичного мислення.

Валентина Анатоліївна працелюбна, тактовна, доброзичлива, відповідальна, має гарні організаторські здібності, є прикладом для наслідування для колег і учнів, користується у колективі повагою.


Гусєва Олександра Едуардівна

/Files/images/IMG_3346.JPGГусєва Олександра Едуардівна дисциплінована, доброзичлива, тактовна колега. Постійно працює над підвищенням свого фахового та педагогічного рівня, професійної майстерності.

Заняття Олександри Едуардівни різноманітні за формами і методами, поєднані з легким, зрозумілим способом викладання, уроки виробничого навчання проводяться на високому методичному рівні, приймає активну участь у громадському житті училища, поєднує сучасні і традиційні методи навчання та розвитку учнів.

Олександра Едуардівна використовує інтерактивні методи навчання, комп’ютерні та мультимедійні технології, проводить нетрадиційні уроки. Цікаво та доступно пояснює новий матеріал, вчить учнів працювати самостійно, спонукає їх до творчої роботи. Звертається до словесних, наочних і практичних методів. Велику увагу приділяє контролю знань, умінь та навичок учнів. Вимагає від учнів дотримання правил внутрішнього розпорядку.

Використовує ситуації зацікавленості та емоційного стимулювання навчання учнів. Свої знання та вміння передає учням, розвиває в них почуття любові та поваги до обраної професії. Олександра Едуардівна доброзичлива, тактовна та працелюбна.


Акуліч Тетяна Сергіївна

/Files/images/IMG_3426.JPGТетяна Сергіївна за час роботи в училищі зарекомендувала себе як добросовісний та старанний працівник.

Заняття Тетяни Сергіївни відзначаються різноманітністю форм і методів, вона володіє легким, зрозумілим способом викладання, уроки виробничого навчання проводяться на досить високому методичному рівні. Як майстер виробничого навчання приймає активну участь у громадському житті училища, поєднує сучасні і традиційні методи навчання та розвитку учнів, приймає активну участь у підготовці та проведенні професійних тижнів, загально училищних заходів та методичних семінарів.

Тетяна Сергіївна дбає про комплексно-методичне забезпечення навчального процесу, поєднує педагогічне керівництво з ініціативою і самостійністю учнів. Велику увагу приділяє контролю умінь та навичок учнів.Приймає активну участь у навчально-виховній та методичній роботі, постійно працює над своєю самоосвітою. Велику увагу приділяє роботі з батьками та учнями, впроваджує нестандартні форми роботи: індивідуальні та роботу по організації самоврядування.


Тягній Аліна Володимирівна

/Files/images/IMG_3687.JPGАліна Володимирівна за час роботи в училищі зарекомендувала себе як відповідальний та старанний працівник.

Свої знання та вміння передає учням, розвиває в них почуття любові та поваги до обраної професії. Уроки, які проводить Аліна Володимирівна, відрізняються організованістю, достатньо високим методичним та змістовним рівнем, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів. Учні старанно засвоюють навчальний матеріал, з великим бажанням навчаються професії.

Аліна Володимирівна приймає активну участь у громадському житті училища, поєднує сучасні і традиційні методи навчання та розвитку учнів, а також приймає участь у підготовці та проведенні професійних тижнів, різних загально училищних заходів, педагогічних та батишевських читань та методичних семінарів. Постійно приділяє увагу підвищенню професійного рівня, працює над пошуком нових форм і методів роботи, намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання виробничого навчання, прагне до вдосконалення методики проведення уроків, позакласних заходів та підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Велику увагу приділяє роботі з батьками та учнями впроваджує нестандартні та індивідуальні форми роботи.

Особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, справедливості, гуманізму, доброти.


Кернус Людмила Олександрівна

/Files/images/IMG_3408.JPGЛюдмила Олександрівна використовує елементи інноваційних методик і технологій і поширює їх у професійному середовищі, поєднує педагогічне керівництво з ініціативою і самостійністю учнів. Толерантна, тактовна, відповідальна і старанна. Приймає активну участь у навчально-виховній та методичній роботі, постійно працює над своєю самоосвітою. Велику увагу приділяє роботі з батьками та учнями, впроваджує нестандартні форми роботи: індивідуальні та роботу по організації самоврядування.

Під час спілкування з учнями враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, формує уважність, навички самоконтролю та самооцінювання.

Кiлькiсть переглядiв: 168