ПЛАН

роботи педагогічного колективу ПТУ № 17 з реалізації єдиної

науково-методичної проблеми

«Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

на 2012 - 2017 р.р.


1-й рік (2012-2013н.р.). Організаційно - ознайомлюючий етап:

1. Провести анкетування педагогічних працівників з метою виявлення їхнього бачення пріоритетних проблем навчально-виробничого і навчально-виховного процесів.

2. Провести моніторинг вибору педагогів, обґрунтувати колегіальність вибору, визначити рівень методичної компетентності й професійної кваліфікації педагогічних працівників щодо науково-методичної проблеми.

3. Провести анкетування педагогічних працівників щодо складання плану заходів із реалізації науково-методичної проблеми.

4. Створити творчу групу з числа найбільш компетентних і і даної проблеми педагогів.

5. Організувати вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури з метою визначення науково-практичного обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми. Створити картотеку наукової та методичної літератури з проблеми.

6. Провести науково-теоретичну конференцію з метою розкриття змісту і реалій даної проблеми та знаходження шляхів її розв'язання.

7. Спланувати систему заходів, спрямованих на вирішення завдань, які логічно випливають із проблеми.

8. Розподілити обов'язки між членами педагогічного колективу, забезпечити послідовність виконання окреслених завдань.

2-й рік (2013-2014 н.р.). Теоретично-навчальний:

1. Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування уроків з метою визначення компетентності педагогічних працівників щодо реалізації проблеми.

2. Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою вивчення рівня практичного розв'язання проблеми педагогами навчального закладу.

3. Взаємовідвідування занять з метою запозичення кращого досвіду вирішення проблеми.

4. Обговорення шляхів розв'язання проблеми на засіданні методичної ради. Аналіз відвіданих уроків. Самоаналіз уроків.

5. Провести показові уроки (майстер-класи) з наступним обговоренням.

6. Провести огляд-конкурс на кращу модель реалізації проблеми.

7. Провести круглий стіл з обговорення шляхів реалізації проблеми.

8. Підготувати і провести засідання педагогічної ради з питань підвищення ефективності і якості уроку через реалізацію проблеми.

9. Розпочати роботу психолого-педагогічного семінару «Психологічна підтримка сучасного уроку».

10. Оформити довідково-інформаційний куточок з проблеми.

11. Створити тематичні папки «На допомогу педагогу» з питань, які стосуються проблеми.

3-й рік. Практичний (2014-2015 н.р.):

1. Провести засідання методичної ради з обговорення «відкритих» уроків. Вивчити кращий педагогічний досвід.

2. Передбачити взаємовідвідування уроків та організувати методичні дебати.

3. Оформити банк методичних ідей методичні розробки уроків із проблеми.

4. Провести підготовчу роботу із складання комплексно-цільової програми «Творчий педагог».

5. Організувати роботу «швидкої методичної допомоги».

6. Організувати випуск інформаційного бюлетеня «Методичний вісник» з питань реалізації проблеми. (Методична рада)

7. Випустити методичний збірник робочих матеріалів з питань реалізації проблеми.

8. Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми.

9. Провести анкетування серед учнів «Урок очима учнів».

4-й рік (2015-2016 н.р.). Закріплюючий (набуття досвіду):

1. Удосконалення системи роботи педагогічних працівників у контексті реалізації проблеми. (Постійно)

2. Ознайомлення з досвідом роботи педагогів інших професійно-технічних навчальних закладів, які працюють над аналогічними проблемами. (Постійно)

3. Продовження роботи психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми. (Протягом року)

4. Проведення інструктивно-методичних нарад, дискусій, лекцій для педагогічних працівників, які реалізують окремі аспекти проблеми. (Відповідно до плану)

5. Удосконалення, належне спрямування й активізація всіх форм методичної служби навчального закладу. (Відповідно до планів)

6. Організація проблемних, творчих груп за результатами роботи над проблемою, оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, рекомендацій, бюлетенів, інших матеріалів. (Протягомроку)

7. Дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми. (Протягом року)

8. Удосконалення змісту і методів методичної роботи щодо реалізації проблеми. (Протягом року)

9. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів. (Протягомроку)

5-й рік (2016-2017 н.р.). Узагальнюючий:

1. Проведення підсумкової методичної конференції з проблеми.

2. Вивчення та узагальнення досвіду педагогічних працівників навчального закладу з даної проблеми.

3. Використання набутого досвіду педагогами. (Педагогічні працівники)

4. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виробничого та виховного процесів у ПТУ №17.

Тематика засідань педагогічної ради

за визначеною проблемою


1-й рік

- «Доцільність впровадження ІКТ в навально-виховному процесі»;

- «Про необхідність використання ІКТ у навчально-виховному процесі»;

- «Теоретичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі»;

- «Інформаційно-комунікаційні технології: вдосконалення педагогічних практик»;

- «Використання нових педагогічних технологій в практичній роботі майстра виробничого навчання»;

- «Про підсумки роботи педагогічного колективу училища над єдиною науково-методичною проблемою».

2-й рік

- «ІКТ - ефективний спосіб оптимізації навчально-виробничого і виховного процесів».

3-й рік

- «Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ».

4-й рік

- «Робота педагогічного колективу з формування в учнів знань, умінь і навичок шляхом використання ІКТ на урох теоретичного та практичного навчання».

5-й рік

- «Переваги та недоліки використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників»;

- «Самореалізація особистості педагога та учня у навчальній діяльності з використання м ІКТ: досвід, проблеми, перспективи».

Тематика конференцій з обраної проблеми


1-й рік

«Соціально-психологічні аспекти впровадження ІКТ в навчальний процес».

2-й рік

«Навчання в режимі on-line».

3-й рік

«Сучасний урок: яким він має бути?».

4-й рік

«Взаємодія педагога і учнів у реалізації освітніх, розвивальних і виховних завдань уроку шляхом використання ІКТ».

5-й рік

«Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант -стрижні педагогічного зростання». Підсумки роботи з реалізації проблеми.

Тематика засідань методичної ради з обраної проблеми


1-й рік

«Діагностика педагогічної взаємодії».

2-й рік

«Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ в професійно-технічному навчальному закладі».

3-й рік

«Про результативність самоосвітньої роботи педагогічних працівників та шляхи її поліпшення».

4-й рік

«Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту».

5-й рік

«Моніторингові процедури з підвищення якості професійної майстерності педагогічних працівників».

Тематика

семінарів, постійно-діючих семінарів, семінарів-практикумів

1-й рік:

- «Комп’ютеризація навчально-виховного процесу – шлях до підвищення якості навчання та виховання»(постійно-діючий семінар);

- «Інтернет орієнтовані педагогічні технології: проблема інтерпретації поняття» (семінар).

2-й рік:

- «Комп’ютеризація навчально-виховного процесу – шлях до підвищення якості навчання та виховання» (постійно-діючий семінар).;

- «Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі» (семінар);

- «Мережеві технології навчання» (семінар-практикум).

3-й рік:

- «Особливості використання соціальних мереж у процесі навчання в цілях інтеграції навчальних та комунікативних компетенцій учнів» (семінар-практикум);

- «Підвищення якості навчального процесу засобами ІКТ» (семінар).

4-й рік:

- «Використання он-лайн діалогу як форми спілкування педагога та учня» (семінар-практикум);

- «Запобігання когнітивного перенавантаження студентів під час навчання із застосуванням електронних ресурсів» (семінар).

5-й рік:

- «Моделювання сучасного уроку» (семінар-практикум);

- «Використання ІКТ у вивченні предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» (семінар).

Кiлькiсть переглядiв: 44