Методична робота – це система організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Її основними завданнями є:

- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

- удосконалення змісту, форм та методів навчання учнів, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення умов для їх професійного вдосконалення;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

- створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання.

Методична робота в Олександрійському професійно-технічному училищі №17 Кіровоградської області здійснюється відповідно до «Положення про методичну роботу у професійно-технічному закладі», Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та Статуту навчального закладу. Створений Єдиний план методичної роботи навчального закладу, що охоплює основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме: систему організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності, створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, експериментально-дослідницької роботи, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив Олександрійського професійно-технічного училища №17 Кіровоградської області, - «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі», що є актуальною для навчального закладу.

Вищий колегіальний орган Олександрійського професійно-технічного училища №17 Кіровоградської області - педагогічна рада, що координує навчально-виховну, навчально-методичну, навчально-виробничу роботу і працює за планом, що розробляється на кожний навчальний рік, затверджується на першому засіданні. Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання і форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням.

У навчальному закладі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективними формами методичної роботи в навчальному закладі є педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, науково-практичні конференції, педагогічні читання, школи професійної майстерності: «Школа молодого педагога», «Школа передового педагогічного досвіду», «Школа голів методичних комісій», «Школа кураторів навчальних груп» та «Школа соціально-психологічної служби».

В навчальному закладі проводяться інструктивно-методичні наради з викладачами та майстрами виробничого навчання для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань та управлінських рішень до відома педагогічних працівників.

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду, олімпіад із загальноосвітніх та спец предметів. На базі навчального закладу також проводяться обласні семінари, олімпіади та конкурси.

Велика увага приділяється запровадженню позитивного педагогічного досвіду. Педагогічні працівники постійно виступають з доповідями на обласних конференціях із різних напрямків роботи.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів в навчальному закладі проводяться: семінари-практикуми, заняття з педагогічного і технічного мінімуму.

Керівництво закладу здійснює методичну допомогу педагогічним працівникам щодо вибору форм та методів навчання і виховання учнів, удосконалення методики проведення навчальних занять та позаурочних заходів, розробки навчально-програмної документації, підготовки доповідей та виступів на обласних конференціях і педагогічних читаннях.

З метою забезпечення відповідних умов для організації і координації проведення методичної роботи в навчальному закладі працює методичний кабінет, в експозиціях якого представлено новинки навчальної і методичної літератури, комплекти рекомендацій оформлення документації предметів і професій, за якими ведеться професійна підготовка в закладі, інформаційні, навчально-методичні та нормативні матеріали, зразки плануючої та звітної документації, матеріали роботи методичних комісій, папки і картотеки. Всі матеріали систематизовані за розділами: організаційна робота, навчально-методична робота, на допомогу викладачеві та майстру виробничого навчання, передовий досвід, науково-технічна та педагогічна інформація.

Кожного навчального рік розробляється план роботи методичного кабінету на основі аналізу методичної роботи за попередній навчальний рік, який охоплює як колективні, так і індивідуальні форми методичної роботи з педпрацівниками, підготовку і проведення педагогічних читань,семінарів, конференцій, відкритих уроків, предметних тижнів, конкурсів, олімпіад. В методичному кабінеті розміщені графіки відвідування відкритих, експериментальних, показових уроків, проведення предметних тижнів, приведені зразки аналізу та самоаналізу уроків.

Під час відвідування уроків обговорюються найбільш вдалі форми, методи, дидактичні засоби навчання, які дають змогу активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, сформувати навички самостійної та колективної роботи, навчити учнів застосовувати набуті знання, уміння та навички для вирішення конкретних виробничих ситуацій, виховують почуття відповідальності, поваги до майбутньої професії.

Методист: І.О. Лукомська

Педчитання «ІКТ в навчально-виховному процесі».

Педагогічна майстерність

Кiлькiсть переглядiв: 38